top of page
Search

കമ്പ്യൂട്ടർ ഇനി ആർക്കും മലയാളത്തിൽ പഠിക്കാം (പാർട്ട് -1) ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ

Updated: May 31, 2022

Iznkv temUv sN¿p¶Xn\mbn Im¯ncn¡pI ........

hoïpw bqSyq_v hoUntbm ImWp¶Xn\v hoUntbm¢n¡v sN¿pI


350 views2 comments

Recent Posts

See All